WOZ

Als ervaren WOZ-taxateur taxeren wij woningen, bedrijfsterreinen en –gebouwen en andere objecten. Wij kunnen de juistheid van de WOZ-waarde vaststellen door middel van contra-taxaties en indien gewenst het gehele proces om tot een correcte waarde te komen, van u overnemen. Bij voorkeur doen wij dit vooraf in overleg met de gemeente, in plaats van in een bezwaarprocedure.

 

WOZ voor corporatieobjecten
In de praktijk blijkt de WOZ-waarde van corporatieobjecten door gemeenten vaak te hoog gewaardeerd. Taxgoed waakt hiervoor en door de juiste vergelijkingsobjecten te gebruiken en in de waardering ook de kwaliteit, luxe en afwerking van het object mee te nemen, ontstaat een reëel beeld van de daadwerkelijke waarde van het bezit.

 

Realistische waarde
Nu met de Wet maatregelen woningmarkt 2014 uitvoering wordt gegeven aan de in het woonakkoord neergelegde afspraken en de verhuurdersheffing daarmee een feit is, is het van groot belang dat de WOZ-waarde niet te hoog is gewaardeerd. Zodra de WOZ-waarde in het Woningwaarderingsstelsel (WWS) gaat meewegen, is het van belang dat de WOZ-waarde niet te laag is vastgesteld. Wij zijn ons hiervan bewust en streven daarom naar een reële waarde bij herwaardering, met een goede onderbouwing om de gemeenten te overtuigen van de juistheid van deze waarden.

Taxatie abonnement