Planschade

Bij de ontwikkeling van een bouwplan of een wijziging van een bestemmingsplan in de omgeving, kan er voor belanghebbenden schade ontstaan. Op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening hebben de belanghebbenden recht op een schadevergoeding indien er sprake is van een planologische verslechtering. Deze schadevergoeding wordt ook wel planschade genoemd. Het vooraf inventariseren van deze eventuele planschade geeft inzicht in de mogelijkheden om de ontwikkeling op relevante onderdelen aan te passen, zodat planschadeclaims kunnen worden verminderd of voorkomen.

 

In samenwerking met juristen zijn wij bij vele planschades onderdeel van de schadebeoordelingscommissie die zorgen voor het deskundige advies naar de gemeente. Om onze onafhankelijkheid hierin te waarborgen, taxeren wij uitsluitend planschades voor gemeenten en niet voor particulieren.

 

Planschade risicoanalyse
Met een planschade risicoanalyse wordt er bij een voorgenomen bestemmingsplanwijziging inzicht verstrekt of er financiële gevolgen van de bouwplannen voor omliggende percelen zijn. Wij beschikken over gedegen (juridische) kennis en ervaring om deze risicoanalyse te maken.

 

Planschadetaxatie
Een planschadetaxatie betreft de taxatie van de financiële schade aan onroerend goed die men kan oplopen wanneer een planologische maatregel (wijziging bestemmingsplan) is doorgevoerd. Hierbij inventariseren wij de planschade, onderbouwen wij deze ten behoeve van een planschadevergoeding.
 

Taxatie abonnement