Nieuwbouw

Bij nieuwbouwprojecten is het van belang om voor aanvang van het project een duidelijk plan op te stellen. Wij kunnen u als corporatie duidelijkheid verschaffen over de mogelijkheden en haalbaarheid van het nieuwbouwplan door een haalbaarheidsonderzoek te starten. Een haalbaarheidsonderzoek geeft op transparante wijze zicht op de toekomst. Op een objectieve manier zetten wij de kwaliteiten en risico’s van een nieuwbouwplan op een rij. Hierdoor kan er op een verantwoorde wijze een keuze worden gemaakt welke strategie het beste aansluit bij de corporatie. In een haalbaarheidsonderzoek kunnen wij verschillende aspecten voor u onderzoeken.
 

Financiële haalbaarheid
In de ontwikkelingsfase van nieuwbouwprojecten adviseren en rapporteren wij over de exploitatiehaalbaarheid van deze projecten. Dit doen wij zowel voor verkoop als voor verhuur bestemde projecten. De waardering in het haalbaarheidsadvies kan gebruikt worden voor de berekening van de IRR (Internal Rate of Return). Wij maken voor u inzichtelijk in hoeverre de verwachte investeringen opwegen tegen de verwachte inkomsten.

 
Planologische haalbaarheid
Hierbij brengen wij in kaart of de geplande ontwikkeling op een bepaalde locatie haalbaar is. Bij het onderzoeken van de planologische en ruimtelijke haalbaarheid, onderzoeken wij wat een woningcorporatie kan verwachten rondom bestemmings- en structuurplannen, omwonenden en mogelijke nieuwe ontwikkelingen in de buurt van het nieuwbouwplan.
 

Juridische haalbaarheid
In een aantal gevallen kan het nodig zijn om de juridische haalbaarheid van het nieuwbouwproject te toetsen. Wij onderzoeken of het project binnen de bestaande wet- en regelgeving past. Dit voorkomt verrassingen in een later stadium.

 

Naast bovengenoemde haalbaarheidsonderzoeken, adviseren wij ook in de bouwtechnische haalbaarbeid van een nieuwbouwproject en in de keuze van de verschillende financieringsvormen.
 
Tevens zijn wij naast nieuwbouw ook ervaren in het taxeren van ruwe bouwgrond ten behoeve van mogelijke bouwlocaties voor woningbouw, bedrijfsterreinen of herstructurering en kunnen wij ontwikkelaars adviseren in de aankoop van kavels.

Taxatie abonnement