Jaarrekening

Op grond van de Woningwet dienen toegelaten instellingen voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde. Wij worden sinds de invoering van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ door verscheidene woningcorporaties door het hele land als externe taxateur ingeschakeld om deze taxaties uit te voeren.
 
Waarderingsmethode
In het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015 is aangegeven dat de marktwaarde op basis van de contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen berekend dient te worden (de DCF-methode). Bij de waardering wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën:

  • woongelegenheden
  • bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed
  • parkeergelegenheden
  • intramuraal zorgvastgoed

 
Het waarderingshandboek ziet alleen op vastgoed in exploitatie. Grondposities, sloopcomplexen en vastgoed in (her)ontwikkeling vallen hier niet onder. Hiervoor gelden de regels conform RJ 645.
 
Verslaggeving
Taxgoed maakt gebruik van TMS van fluX of TMS van Ortec als het gaat om de waarderingen conform het handboek. Eerstgenoemde hebben wij in eigen beheer, waardoor gebruikers van fluX ons eenvoudig toegang kunnen verlenen tot de waarderingsgegevens. Corporaties die waarderen met TMS van Ortec verstrekken ons een token, waarmee wij op afstand in kunnen loggen in een afgeschermde omgeving. Voor grondposities en (her)ontwikkellocaties beschikken wij over specifieke modules in TMS van fluX. In alle gevallen voldoen de rapportages aan de eisen van het handboek en het NRVT.